Fakta textilåtervinning

Fakta Textilåtervinning


Statliga mål  ( Källa : Naturvårdsverket)


Förslaget i korthet

Naturvårdsverket föreslår ett etappmål för att Sverige ska ta ett steg närmare en mer hållbar användning av textil. Vi föreslår också att ett producentansvar införs kombinerat med informationsinsatser.


Förslag till etappmål

År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga ämnen.


•Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand återanvänds.


•År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden.


•År 2020 materialåtervinns 25 procent av de textilier som satts på marknaden, i första hand till nya textilier.


•Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.


Förslag till styrmedel

Naturvårdsverket föreslår ett styrmedelspaket bestående av producentansvar och information för att ändra konsumentbeteende. Ett producentansvar innebär att producenter får ta ett större ansvar för att ta fram resurseffektiva textilier, utan farliga ämnen, som går att återanvända och återvinna på ett enkelt sätt.


Förslag till uppföljning

Naturvårdsverket föreslår att etappmålet för textil och textilavfall följs upp årligen, givet att ett producentansvar införs. Utan ett producentansvar rekommenderas minst två uppföljningar, inklusive målåret 2020.


Bakgrund

Vår konsumtion av textil är inte hållbar idag. Textilier är en värdefull resurs som inte utnyttjas i någon större omfattning idag. Endast 20 procent återanvänds och endast en liten andel går till materialåtervinning. Textilier kan också innehålla farliga ämnen.

Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent under det senaste decenniet i Sverige, vilket medför miljöproblem både i Sverige och i de tillverkningsländerna.


Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen som kan skada både människor och miljö i tillverkningslandet. Textilproduktion ger också upphov till utsläpp. Flera farliga ämnen kan finnas kvar i produkterna när de sätts på den svenska marknaden.


Idag förbränns största delen av det textilavfall som genereras i Sverige. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning och återvinning är stor jämfört med förbränning.


Producentansvarsguiden. 

Nästan alla produkter som används i samhället kommer

så småningom att kasseras och bli till avfall, vilket måste tas om hand för att vi ska få en bra miljö.


 

Producentansvar för kläder 

Textilproduktion innebär allvarliga miljöproblem, och arbetsförhållandena för de människor som tillverkar våra kläder (och andra textilier) är ofta eländiga. Om detta finns många rapporter skrivna.


 

Återanvändning och återvinning av kläder och textil för miljön 

I nära två år har ett nätverk träffats för att diskutera miljöproblemet att kläder och textil slängs i hushållssoporna istället för att återanvändas och återvinnas.


 

ARLÖV.

Cirka 15 ton textiler går varje månad från det relativt nystartade företaget Textilrecyling i Arlöv till en sorteringsanläggning i Polen. Kommuner och fastighetsbolag i Skåne är företagets främsta kunder.

Links

 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/modebutiker-kan-tvingas-starta-kladinsamling/

 

Det slängs varje år kläder och textilier som motsvarar hälften av

importen till Sverige, säger forskningsansvariga Åsa Östlund. Vi har en...

 

 

www.däsa.de                                                                                                   

Däsa grundades 1989 i Tyskland och är en av de största verksamheterna inom textilinsamling i Europa.   

                                            

 

ViveTextileRecycling                                                                                   

Vive Textil Recycling etablerades 1991 i Polen och är ett av Europas största sorteringsanläggning av textilier. Deras mål är i första hand återanvända de textilier de får in. De textilier som inte går att återanvända, återvinns på VIVE och blir bl a tvättlappar och sjukhusmaterial.